• News / Presse

    Novosti

My Data Plant nudi preciznost i za manje moderne mašine

Crop Navigator
Crop Navigator

Digitalizacija u poljoprivredi napreduje sa velikim koracima.Međutim,za mnoge poljoprivrednike, pametna poljoprivreda implicira promene ka mnogo naprednijim mašinerijma što podrazumeva mnogo veće troškove. Naročito nadogradnja postojećih mašinerija,kao primer,sa ISOBUS kompatabilnim terminalima, znači investiranje za poljoprivrednike. My Data Plant iz Kleffmann grupe je razvio novu alternativu koja se može koristiti bez značajnih investiranja.

Praktično rešenje za svakog farmera

U sklopu My Data Plant, Kleffmann grupa nudi praktično rešenje za poljoprivrednike.Alat omogućuje poljoprivredniku da meri veličinu polja i primeni đubrenje na poljima precizno u merama od 5m x 5m na osnovu tačnih satelitskih podataka. Takođe može da monitoruje biomasu spremljenih useva što pomaže u ocenjivanju zdravlja i potencijala useva i njihovog praćenja tokom cele sezone.Korišćenje  mape biomase omogućava se mnogo efikasnija poljoprivreda. Za inovaciju nije potrebna posebna veličina farme ili mašinerija,zato što uz pomoć veb portala,strategija đubrenja i aplikacione mape mogu biti tolerisane(podešene) za svaka individualna polja. Minimum potreban za korišćenje My Data Plant je dakle samo mogućnost korišćenja  GPS tableta(za sada android/apple 04/2018).

Ako nemaš ISOBUS kompaktibilan terminal?

– Za korišćenje My Data Plant je potreban običan tablet

Uz pomoć aplikacije „Crop Navigator“ generisana biomasa i mapa đubrenja se mogu prikazati i koristiti na tabletu. Samo ubacite tablet u traktorsku kabinu sa preciznim GPS podacima vaše trenutne lokacije. Ako kombinujete mapu đubrenja sa tablet aplikacijom,tablet prikazuje u kojim zonama će traktor đubriti i pokazuje vam kojom brzinom u trenutnoj zoni treba da se krećete da bi bi đubrenje bilo precizno i efikasno.  Druge zone daju informacije o količini đubrenja i brzini kretanja traktora kako bi regulisali potrebnu količinu đubrenja za datu zonu.

Sposobnost đubrenja na osnovu potražnje,uz pomoć tableta,otvara upotrebu digitalnih alata za one koje još uvek nemaju najsavremenije mašinerije.Satelitska tehnologija se može koristiti i kod najstarijih mašinerija na način na koji svaki kvadratni metar zahteva. Tablet verzija My Data Plant to omogućava.

Besplatno preuzimanje Crop Navigator-aplikacije je moguće na Google Playstore.