• Düngekarten

    Карти на Торене

С помощта на Kартите на Tорене можете да внесете торовете по-точно и прецизно и на база необходимостта - на растенията.

Картите на Tорене, получени от Kарти на Биомаса, Ви показват действителния статус на Вашите култури. Те дават препоръки за торене на всяко поле, като посочват кои полета изискват по-малко торове и следователно къде могат да се реализират икономии или кои от тях се нуждаят от повече торове, оптимизирайки развитието на посевите.

Прецизното торене оптимизира количеството тор за внасяне в почвата, както и добива.

Просто изберете (въведете) използвания от Вас тор, въведете параметрите на стратегията си за наторяване и генерирайте необходимия брой зони за торене - след това можете да прехвърлите картите чрез USB-Флаш върху терминала на трактора.

Картите на Торене са съвместими с всички терминали. Алтернативно можете да използвате обикновен таблет.

Подробните Карти на Торене Ви предоставят информация за:

  • Избор на тор
  • Дата на Картата на Торене
  • Количество и процент на N, P и K
  • Стратегия за торене: Асимилиране или диференциация
johannes_paas.jpg
"С помощта на сателитната технология получавам задълбочена информация за моите полета и мога да ги наторя оптимално."
Йоханес Пас
Фермер

Можете да изготвите други полета или да генерирате допълнителни Карти на Биомасата.